» قرون وسطی
    47847
  • حسین شریعتمداری به دنبال چیست!
  • یکی از ارکان دموکراسی تساهل و تسامح نسبت به اندیشه های گوناگون در یک جامعه می باشد. پویایی یک جامعه به تکثر آرا و نظرات بر می گردد، اگر در جامعه ای تکثر اندیشه به رسمیت شناخته نشود و تک صدایی عنصر غالب آن جامعه باشد، به مرور زمان آن اجتماع دچار از هم پاشیدگی می شود.

چندرسانه اي