» ناسالم
    1
  • هوای تبریز ناسالم شد
  • میانگین شاخص آلودگی هوای تبریز روز گذشته بر اساس پارامتر ذرات کمتر از ۲٫۵ میکرون ۱۴۱ پی اس آی بود.

چندرسانه اي