» نانو ماسک
    ax
  • کارشناس پژوهش دانشگاه پیام نور، نخبه برتر اقتصاد مقاومتی
  • کارشناس پژوهش دانشگاه پیام نور با اختراع آگار (ماده برگرفته از جلبک دریایی) بومی خلیج فارس، ضمن کسب عنوان مخترع سطح دو بنیاد ملی نخبگان، در دیدار اخیر رهبری با نخبگان نیز به عنوان یکی از ۱۰ نخبه برتر اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.

چندرسانه اي