دراز آویز زینتی زدی؛ توقع داری تایید صلاحیت هم بشی؟!
دراز آویز زینتی زدی؛ توقع داری تایید صلاحیت هم بشی؟!

طنز:

طنز:

538997_618 538998_791 538999_920 539000_632 539001_868 539002_539