اسامی ۴۳۰ نفر از پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش با استفاده از سهمیه خانواده معظم شهدا اعلام شد.
اسامی ۴۳۰ نفر از پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش با استفاده از سهمیه خانواده معظم شهدا اعلام شد.

مديركل دبيرخانه هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش وپرورش از اعلام اسامي ۴۳۰ پذيرفته شده آزمون استخدامي ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران خبرداد.    شاپورمحمدزاده درخصوص سهميه خانواده شهداوايثارگران درآزمون استخدامي آموزش وپرورش گفت:براين اساس ۴۳۰ نفراز پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني شهريورماه سال ۹۴ ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران كه از سوي هسته هاي  استانها […]

مديركل دبيرخانه هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش وپرورش از اعلام اسامي ۴۳۰ پذيرفته شده آزمون استخدامي ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران خبرداد.

 

 شاپورمحمدزاده درخصوص سهميه خانواده شهداوايثارگران درآزمون استخدامي آموزش وپرورش گفت:براين اساس ۴۳۰ نفراز پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني شهريورماه سال ۹۴ ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران كه از سوي هسته هاي  استانها وهيات مركزي گزينش صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفت، اعلام شد.

وي افزود:۷۷نفر ازاين تعداد افرادي هستند كه درمرحله اول صلاحيت آنان مورد تاييد قرار نگرفته بود كه پس ازاعتراض وتكميل فرم تجديد نظر اول در مهلت مقرر وبررسي مجدد هاي صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفت.