اسامی 430 نفر از پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش با استفاده از سهمیه خانواده معظم شهدا اعلام شد.
اسامی 430 نفر از پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پرورش با استفاده از سهمیه خانواده معظم شهدا اعلام شد.

مديركل دبيرخانه هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش وپرورش از اعلام اسامي 430 پذيرفته شده آزمون استخدامي ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران خبرداد.    شاپورمحمدزاده درخصوص سهميه خانواده شهداوايثارگران درآزمون استخدامي آموزش وپرورش گفت:براين اساس 430 نفراز پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني شهريورماه سال 94 ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران كه از سوي هسته هاي  استانها […]

مديركل دبيرخانه هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش وپرورش از اعلام اسامي 430 پذيرفته شده آزمون استخدامي ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران خبرداد.

 

 شاپورمحمدزاده درخصوص سهميه خانواده شهداوايثارگران درآزمون استخدامي آموزش وپرورش گفت:براين اساس 430 نفراز پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني شهريورماه سال 94 ازسهميه خانواده معظم شهدا وايثارگران كه از سوي هسته هاي  استانها وهيات مركزي گزينش صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفت، اعلام شد.

وي افزود:77نفر ازاين تعداد افرادي هستند كه درمرحله اول صلاحيت آنان مورد تاييد قرار نگرفته بود كه پس ازاعتراض وتكميل فرم تجديد نظر اول در مهلت مقرر وبررسي مجدد هاي صلاحيت آنان مورد تاييد قرار گرفت.

 

upna