انتصاب مدیر عامل جدید در شرکت دخانیات
انتصاب مدیر عامل جدید در شرکت دخانیات

 محمد حسین برخوردار صبح امروز از مدیر عاملی شرکت دخانیات کنار رفت و مصیب محمدیان شمالی به عنوان مدیر عامل جدید، جایگزین وی شد. محمدیان شمالی قبلاً مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بوده است. مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید شرکت دخانیات صبح امروز با حضور نماینده وزارت صنعت برگزار شد.

 محمد حسین برخوردار صبح امروز از مدیر عاملی شرکت دخانیات کنار رفت و مصیب محمدیان شمالی به عنوان مدیر عامل جدید، جایگزین وی شد.

محمدیان شمالی قبلاً مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بوده است.

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل قدیم و جدید شرکت دخانیات صبح امروز با حضور نماینده وزارت صنعت برگزار شد.