آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي ابلاغ شد
آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي ابلاغ شد

با استناد به بند ۱۲ ماده ۳ آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي كه در جلسه ۸۷۱ اين شورا تصويب شده است براي اجرا ابلاغ شد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي ۱۳۹۵ و بعد از آن  الزامي است. به گزارش روابط عمومي […]

با استناد به بند ۱۲ ماده ۳ آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي كه در جلسه ۸۷۱ اين شورا تصويب شده است براي اجرا ابلاغ شد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي ۱۳۹۵ و بعد از آن  الزامي است.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، براساس اين آيين نامه، دارا بودن مدرك  رسمي پايان دوره كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي، داشتن صلاحيت علمي و عمومي ورود به موسسه طبق ضوابط، و احراز توانايي در زبان خارجي طبق شيوه نامه مصوب مؤسسه از شرايط ورود به دوره دكتراي تخصصي است.

بر اساس اين آيين نامه، اموزش رايگان براي هر دانشجو در دوره دكتراي تخصصي صرفا يك بار امكان پذير است و تحصيل همزمان دانشجو  در همان دوره يا دوره هاي ديگر تحصيلي  و تغيير رشته و انتقال ممنوع است.

مدت تحصيل در دوره دكتراي تخصصي حداقل ۶ نيمسال و حداكثر هشت نيمسال است و هر نيمسال هجده هفته شامل ۱۶ هفده هفته آموزش و ۲ هفته ارزشيابي است. در صورتي كه دانشجو  در مدت مقرر دانش آموخته نشود مؤسسه مي تواند به پيشنهاد استاد راهنما مدت تحصيل را تا دو نيمسال ديگر افزايش دهد .

بر اساس اين آيين نامه،  تعداد واحدهاي تحصيلي دوره دكتراي تحصصي ۳۶ واحد است كه ۱۲ تا ۱۸ واحد آن آموزشي و ۱۸ تا ۲۴ واحد پ‍ژوهشي است و دانشجو بايد در هرنيمسال تحصيلي حداقل ۶ و حداكثر ۱۰ واحد درسي  را انتخاب كند. 

در اين آيين نامه ،نمره قابل قبول براي هردرس ۱۴ از ۲۰ و ميانگين كل قابل قبول، ۱۶ از ۲۰است  و  دانشجوي مشمول آموزش رايگان  در صورت عدم كسب نمره قبولي  يا حذف غير موجه آن، موظف است براي انتخاب مجدد همان درس يا درس جايگزين ، هزينه مربوطه را براساس مصوبه هيئت امنا پرداخت كند.

بر اساس اين آيين نامه، چاپ يك مقاله علمي مستخرج از رساله دانشجو ، شرط دفاع از رساله تعيين شده است و هيئت داوران دفاع از رساله را  3 عضو هيئت علمي علاوه بر استادان راهنما و مشاور تشكيل مي دهندكه يك عضو از داخل موسسه و دو عضو ديگراز خارج از مؤسسه انتخاب مي شوند و روز دفاع از رساله و كسب درجه قبولي، تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

در اين آيين نامه آمده است : كه احراز و اثبات تخلف علمي دانشجو پس از اتمام رساله ، به ابطال مدرك تحصيلي وي منجر خواهد شد.

گفتني است آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي در يك مقدمه، ۲۶ ماده و ۱۵ تبصره تصويب شده است و مسئول اجراي آن مؤسسه آموزش عالي و نظارت بر حسن اجرا و تفسير مفاد آن، برعهده معاونت آموزشي وزارت علوم است.