در حاشیه «سومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران»
در حاشیه «سومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران»

سید کمال خرازی از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه پیام نور بازدید کرد سید کمال خرازی در حاشیه «سومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران» که طی روزهای ۲۷ و ۲۸ اردبهیشت ماه در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود، از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه پیام نور بازدید کرد.

سید کمال خرازی از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه پیام نور بازدید کرد

سید کمال خرازی در حاشیه «سومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران» که طی روزهای ۲۷ و ۲۸ اردبهیشت ماه در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود، از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه پیام نور بازدید کرد.