دکتر اکبری در بازدید از دانشگاه پیام نور استان یزد
دکتر اکبری در بازدید از دانشگاه پیام نور استان یزد

معرفی پتانسیلها،ظرفیتهاوامکانات دانشگاه پیام نور می تواند زمینه های بسیار خوبی را برای جذب دانشجو فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : دکتراکبری در بازدید از مراکز و واحدهای پیام نور در شهرستانهای یزد، اردکان، رضوانشهر صدوق ،زارچ وتفت وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی درپیام نور استان یزد را الگویی مطلوب  ونمونه برای کشوردانست وگفت معرفی پتانسیلها،ظرفیتها وامکانات دانشگاه پیام نور می تواند زمینه های بسیار خوبی را برای جذب دانشجو فراهم کند.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور برگسترش وتوسعه شرکتهای دانش بنیان وپژوهشکده های تحقیقاتی در دانشگاه پیام نوراستان یزد تاکید وتصریح کرد: تقویت مراکز پژوهش ورشد راهکارهای مناسب برای درآمدزایی وتوسعه ارتباطات دانشگاه با صنعت است.دکتر اکبری همچنین به وضعیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور استان یزد اشاره وتصریح کرد علیرغم اینکه تاکنون اقدامات ارزنده ومطلوبی برای توسعه تحصیلات تکمیلی در استان یزد انجام شده اما هنوزظرفیتهایی برای تحقق این مهم موجود است.

قائم مقام دانشگاه پیام نور فعال بودن حدود ۵۰ رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری در دانشگاه پیام نور استان یزد را یادآورشد وافزود: این تعداد میتواند با تقویت آموزشهای الکترونیکی و راه اندازی رشته های الکترونیکی کارشناسی ارشد به بیش از این افزایش یابد.

دکتر اکبری در ادامه ضمن بازدید از امتحانات دانشگاه پیام نوراستان یزد اظهار داشت :

سازمان مرکزی  زمینه را برای گسترش آزمونهای الکترونیکی فراهم نموده و افزایش تعداد آزمونهای الکترونیکی زمینه ای برای کاهش هزینه ها وکیفیت گرایی در دانشگاه پیام نور است. وی درادامه با اشاره به وضع عمرانی پیام نور استان یزد درخصوص  سرانهای آموزشی این دانشگاه اختصاص حدود۷مترمربع سرانه فضای آموزشی نشان ازوضعیت مطلوب عمرانی در دانشگاه پیام نور استان یزد است.

در این بازدید رییس دانشگاه پیام نوراستان یزد حضور قائم مقام دانشگاه پیام نور کشور در استان یزد را دلگرم کننده خواند وگفت طی یک سال اخیر بیش از۲۵ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان یزد راه اندازی شده وتعداد رشته های ارشد این دانشگاه بیش از۵۰ درصدافزایش یافته است.

دکتر عابسی حمایتها ومساعدتهای سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشوراز استان یزد را قابل تقدیر دانست وافزود: با همین حمایت ها ومساعدت ها دانشگاه پیام نور توانسته است گامهای مثبت درراستای تقویت فعالیتهای پژوهشی وآموزشی بردارد.

رییس دانشگاه پیام نور استان یزد به خط مشی وسیاستگزاری های سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور در بخشهای پژوهشی وتحقیقاتی اشاره واعلام آمادگی کرد استان یزد در اجرای طرح های ممتاز وفن آورانه پیام نور پیشتاز باشد.