اقامه نماز جمعه تهران
اقامه نماز جمعه تهران

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیت الله موحدی کرمانی در دانشگاه تهران برگزار شد.

2

3

4

5

6

7

8

9

10