توافق امسال سازمان امور مالياتي با اصناف کشور
توافق امسال سازمان امور مالياتي با اصناف کشور

رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور گفت: صاحبان مشاغلی که تا پايان خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتی خود اقدام کنند مشمول شرايط توافق سازمان امور مالياتی با اصناف می شوند.

به گزارش یوپنا، تقوي نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالياتي کشور با اصناف کشور، گفت: اين توافق با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم موديان محترم مالياتي انجام گرفته است.

وي افزود: در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بر اساس توافق، ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال ۱۳۹۳ تعيين مي‌گردد، ادامه داد: مودياني که ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد ۱۳۹۳ به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌بند ۵ دستورالعمل ۲۰۰/۹۴/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ (تا مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ماليات سال ۱۳۹۲ با رشد ۸ درصد- از مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ريال تا مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ماليات با رشد ۱۲ درصد و مازاد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال با رشد ۱۸ درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.

تقوي نژاد  عنوان کرد: مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ ۱۳۹۵/۵/۱۵برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا ۱۳۹۵/۶/۱۵ صادر خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران