دلخوشی های ساده افطار
دلخوشی های ساده افطار

دلخوشی های ساده افطار گاهی در محل کار ،گاهی در مغازه و گاهی در خیابان بهانه های قشنگی است برای در کنار هم بودن در ماه خدا.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

17