اعمال هیچگونه تبعیضی برای بانوان مجاز نیست
اعمال هیچگونه تبعیضی برای بانوان مجاز نیست

وزیر نفت در ابلاغیه ای اعلام کرد: افزون بر مشاغل و سمتهایی که بنا به طبیعت یا ماهیت آنها، الزاما باید از سوی بانوان اداره شوند، در دیگر موارد جذب و استخدام جدید اعمال هیچگونه تبعیضی برای بانوان مجاز نیست.

به گزارش یوپنا، بیژن زنگنه خطاب به مدیران عامل شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، قائم مقام، معاونان و مشاوران و رئیسان واحدهای مستقل ستادی دستورهایی را به منظور رفع تبیض در جذب و بکارگیری بانوان در مشاغل و سمتهایی که متناسب با توانمندی ایشان است ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه ای آمده است:

به منظورر فع تبیض در جذب و بکارگیری بانوان در مشاغل و سمتهایی که متناسب با توانمندی ایشان است، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می شود.

افزون بر مشاغل و سمتهایی که بنا به طبیعت یا ماهیت آنها، الزاما باید از سوی بانوان اداره شوند، در دیگر موارد جذب و استخدام جدید هرگونه بکارگیری نیروی انسانی به هر عنوان و به هر شکل، اعمال هیچگونه تبعیضی برای بانوان مجاز نیست.

اشتغال در سمتهای اقماری، سمتهای نوبتکاری (به جز سمتهای حوزه بهداشت و درمان) و کار در سکوهای نفت و گاز از این حکم مستثنی هستند.

تبصره – اگر در شرایط کنونی بانوانی در سمتهای مستثنی شده یادشده مشغول بکار باشند، باید در بازه زمانی حداکثر یکساله به سمتهای مناسب دیگری با توافق آنان منتقل و بکار گرفته شوند.

٢- لازم است در صدور مجوزاستخدام، انتصاب، ارتقا، کاریابی و بکارگیری یا تبدیل وضعیت افراد نیز مفاد حکم بند «١» فوق مراعات شود.

٣- معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت مکلف است در صورتی که شرایط احراز سمتها و مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی بر خلاف بند ١ اعمال شده باشد، نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را گزارش کند.

منبع: شانا