درآمد نفت باید برای زیرساخت اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود
درآمد نفت باید برای زیرساخت اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی گفت: سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بخش زیرساخت اقتصاد کشور، مانع از هدرروی درآمدهای نفتی می شود؛ زیرا هزینه کرد اعتبارات نفتی در امور جاری، سبب اتلاف سرمایه می شود.

علی رستمیان درباره راهبرد احیای سهم ایران در بازارهای جهانی نفت خام اظهار کرد: متاسفانه اقتصاد کشور وابسته به صادرات نفت و تک محصولی است، از این رو، کشور با اعمال تحریمهای ظالمانه، دچار محدودیت شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان این که عواید ناشی از صادرات نفت در توسعه کشور نقش دارند، افزود: امید می رود درچارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وضع اقتصاد کشور سازمان دهی و چالش وابستگی به درآمدهای نفتی رفع شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چنانچه درآمدهای نفتی به جای هزینه های عمومی در زیر ساختها، هزینه شود آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن چه خواهد بود؟ گفت: به طور حتم، اگر درآمدهای نفتی برای زیرساختهای عمرانی و زیربنای اقتصادی صرف شود عواید مطلوبی نصیب کشور خواهد داشت زیرا به هر میزان که درآمد نفت برای امور جاری صرف شود به همان میزان سرمایه  کشور هدر می رود. 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی افزود: بهترین راهکار این است که از اعتبارات نفتی که محقق می شود برای زیرساختهای کشور بهره جویی کرد.

منبع: شانا