بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافت
بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافت

تازه ترین آمار اقتصادی بانک مرکزی از کاهش بدهی بانکها به این بانک و افزایش ٣٤ درصدی سرمایه گذاریهای مدت دار نزد بانکها حکایت دارد.

به گزارش یوپنا، شماره جدید نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه ١٣٩٤ روز پنجشنبه (سوم تیرماه) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد. این نشریه به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است.

نگاهی به آمار کلی مندرج در این نشریه نشان می دهد که نقدینگی در اسفندماه ١٣٩٤ به رقم ١٠١٧٢,٩ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیش از آن (١٣٩٣) ٣٠ درصد رشد نشان می دهد.

حجم پول نیز در این مدت ١٣٦٧,١ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ٩٣ برابر ١٣.٢ درصد رشد را تجربه کرده است ضمن آن که میزان شبه پول نیز در این مدت ٨٨٠٥.٨ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ٣٤.٢ درصدی را نشان می دهد.

نگاهی به خالص داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مدت حکایت از آن دارد که در مدت یاد شده مجموع دارایی بانک ها به رقم ٢٠٤٠٢,٨ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ٢٥.٢ درصدی را نسبت به سال ٩٣ نشان می دهد.

این داراییها شامل دارایی خارجی، اسکنان و مسکوک، سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکتهای دولتی، بدهی بخش غیردولتی و دیگر دارایی بانکهاست.

آمار این بخش نشان می دهد که بدهیهای بخش دولتی به رقم ١٢١٨,٣ هزار میلیارد ریال رسیده است که ١١٩١.٣ هزار میلیارد ریال آن مربوط به دولت بوده، ١٨.٦ درصد رشد داشته و ٢٧ هزار میلیارد ریال آن مربوط به شرکتها و موسسات دولتی است که در این بخش شاهد کاهش ٢٣.٩ درصدی نسبت به سال ٩٣ هستیم.

درباره بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز این آمار نشان می دهد سپرده های بخش غیردولتی به رقم ٩٨٠٠,٩ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد ٣١.٢ درصدی را نسبت به سال ٩٣ نشان می دهد.

سهم سرمایه گذاری مدت دار از این بخش ٨١٨٧,٤ هزار میلیارد ریال و بخش قرض الحسنه ٤٦٩.٨ هزار میلیارد ریال است که به ترتیب ٣٤.٢ درصد و ٢٠.٢ درصد رشد را نشان می دهد.

بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز به رقم ٨٣٦,١ هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش ٢.٦ درصدی را نشان می دهد که ١٦.٦ درصد آن مربوط به بانکهای تجاری، ٦٨.٥ درصد مربوط به بانکهای تخصصی و ١٤.٩ درصد مربوط به بانکهای غیردولتی است.

منبع: شانا