عیادت خدام حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) از سربازان سانحه
عیادت خدام حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) از سربازان سانحه

خدام حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) ظهر جمعه از سربازان سانحه دیده تصادف اتوبوس عیادت کردند.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10