آغاز بکار کالج تابستانی زبان دانشگاه پیام نور
آغاز بکار کالج تابستانی زبان دانشگاه پیام نور

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از آغاز بکار کالج تابستانی زبان دانشگاه پیام نور در مشهد خبر داد.

دکتر داوریار در جلسه شورای کارآفرینی پیام نور خراسان رضوی با اشاره به راهبرد دانشگاه در خصوص تقویت دوره های تخصصی کارآفرین و ایجاد شبکه دانشی ارزش آفرین خواستار محوریت کارآفرینی و ثروت آفرینی در فعالیت های آتی در سطح استان شد.
وی با اشاره به اینکه تغییر و تحول اثربخش در کلیه حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، آغاز بکار کالج تابستانی زبان انگلیسی را از جمله فعالیت هایی دانست که ضمن رفع نیاز بخش عظیمی از اساتید، دانشجویان و کارکنان می تواند در افزایش توان علمی دانشگاه در کنار ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال موثر باشد.