آینده اتحادیه اروپا و تاثیرپذیری بازار نفت
آینده اتحادیه اروپا و تاثیرپذیری بازار نفت

علی بیگدلی

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به معنای خروج از اقتصاد جهانی نیست و آثار آن بر بازارهای نفت و بورس جهانی ناشی از هیجانات اولیه این رویداد است؛ طی هفته های آینده بار دیگر قیمت در این بازارها تعدیل خواهد شد.

احساسات وطن پرستانه سبب شد انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود. این یک حادثه بین المللی بود که بر اقتصاد دنیا تاثیر گذاشته است و بازار نفت را هم به صورت موقت و گذرا متاثر کرده است.

انگلستان به دلیل بهره برداری از منابع نفت دریای شمال ناچار است در ثبات قیمت نفت دخالت داشته باشد. منابع نفتی دریای شمال از منابع تعیین کننده در قیمت نفت جهان است که انگلستان هم سهم زیادی در آن دارد و نمی تواند نسبت به کاهش این نرخ بی تفاوت باشد و تلاش می کند آن را به حالت قبل بازگرداند.

نکته مهم در مسئله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا آثاری است که اقتصاد این کشور و حتی اقتصاد کل اتحادیه اروپا را متاثر خواهد کرد.  بریتانیا که سرمایه گذاری زیادی در اتحادیه اروپا کرده است، حالا باید تمامی این سرمایه ها را از اتحادیه اروپا جمع کند و باید به حالت پیشین و به دولت گذشته و مستعمره های خود بازگردد، در چنین شرایطی باید گفت زمانی ١٠ ساله طول می کشد تا این کشور به اقتصادی مطلوب برسد.

این خروج برای اتحادیه اروپا هم بسیار سنگین تمام خواهد شد و اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تنها در یک نمونه، ٦٥ هزار سرمایه گذاری فرانسویها در انگلستان است که با خروج بریتانیا باید بساط خود را جمع کنند و بروند که این هم سطح سرمایه گذاری اتحادیه اروپا را کاهش می دهد و هم نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد و هم اقتصاد بریتانیا را تحت شعاع قرار می دهد.

در این میان با برخی اظهارنظرها و اعلام مواضع، فرضیه از بین رفتن اتحادیه اروپا دور از انتظار نیست. مارین لوپن، دبیر کل جبهه ملی فرانسه پیشنهاد کرده است که کشور فرانسه هم به سمت همه پرسی در مورد ماندگاری یا خروج از اتحادیه اروپا برود. اگر موج خروج کشورها از اتحادیه اروپا تداوم یابد، این اتحادیه از بین خواهد رفت و وجاهتی که طی سالیان سال کسب کرده بود، از دست خواهد رفت. موضوعی که امریکا از آن استقبال می کند. امریکا اگر از خروج بریتانیا اظهار نارضایتی کرد ناشی از آن بود که این کشور به نوعی نماینده امریکا در اتحادیه اروپا بود؛ اما عملا رهبری اتحادیه را فرانسه و آلمان در اختیار داشته و این کشور عملا به کشور درجه ٢ بدل شده بود.

به هر روی، هر تغییر در اتحادیه اروپا، اقتصاد جهانی را هم متاثر خواهد کرد و باید در انتظار آینده این اتحادیه، تصمیمات اعضا و سیاستهای آتی آن نشست.