اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران منصوب شدند
اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران منصوب شدند

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران در احکام جداگانه از سوی وزیر نفت منصوب شدند.

به گزارش یوپنا، براساس این احکام، محمدرضا صدیقی و محمدرضا قدسی زاده برای سه سال به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و ناصر ابراهیمی نیز به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره منصوب شد.
 
در احکام وزیر نفت آمده است: با عنایت به حسن تجربه، تدبیر و تخصص جنابعالی، به استناد ماده ٥ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه ١٩/٢/١٣٩١ مجلس شورای اسلامی و مواد ١٧ و ١٨ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ ٢٧/٢/١٣٩٢ مجمع عمومی این شرکت، به موجب این حکم به سمت (عضو اصلی هیئت مدیره برای محمدرضا صدیقی و محمدرضا قدسی زاده و عضو علی البدل هیئت مدیره برای ناصر ابراهیمی) برای مدت سه سال منصوب می شوید.
 
امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای هیئت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.
14
14
14
منبع: شانا
upna