کامیاران/مدرسه سازی بنیاد برکت در روستاهای شاهینی و خانم آباد
کامیاران/مدرسه سازی بنیاد برکت در روستاهای شاهینی و خانم آباد

سنندج – مدرسه روستای شاهینی در شهرستان کامیاران استان کردستان از طرح های مدرسه سازی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است.

مدرسه روستای شاهینی در شهرستان کامیاران استان کردستان از طرح های مدرسه سازی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

منبع: ایرنا

upna