25 مرداد 1364 – انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در ایران
25 مرداد 1364 – انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در ایران

تهران – 25 مرداد 1364 – انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. در این انتخابات، حضرت آیت الله خامنه ای برای بار دوم با اکثریت آرا به مقام ریاست جمهوری رسیدند.

تهران – 25 مرداد 1364 – انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. در این انتخابات، حضرت آیت الله خامنه ای برای بار دوم با اکثریت آرا به مقام ریاست جمهوری رسیدند.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3322519-5321246

منبع: ایرنا

upna