تصاویری از بازگشت آزادگان به میهن
تصاویری از بازگشت آزادگان به میهن

در روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق به كشور بازگشتند.

در روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم بعث عراق به كشور بازگشتند.

21 22 23 24 25 26 27 28 29

upna