کرمان/رقابت های قهرمانی پرش با اسب
کرمان/رقابت های قهرمانی پرش با اسب

کرمان-رقابت های قهرمانی پرش با اسب استان کرمان عصر جمعه در باشگاه سوارکاری الماس کویر شهر کرمان برگزار شد.

کرمان-رقابت های قهرمانی پرش با اسب استان کرمان عصر جمعه در باشگاه سوارکاری الماس کویر شهر کرمان برگزار شد.

21 22 23 24 25 26 27 28

منبع: ایرنا