8 شهریور 1360 – انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر
8 شهریور 1360 – انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر

تهران – محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد رضا باهنر نخست وزیری با انفجار بمب توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند.

تهران – محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد رضا باهنر نخست وزیری با انفجار بمب توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

منبع: ایرنا

upna