سالروز تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آغاز هفته بانكداري اسلامي
سالروز تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آغاز هفته بانكداري اسلامي

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز ۸ شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

تصویری از هفته بانکداری اسلامی

21

 

وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی

22

 

23

 

upna