ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه برای رشته شنوایی شناسی الزامی شد/ مگر شنوایی شناسی معتاد پرور و خلاف پرور است

رئیس انجمن شنوایی شناسان ایران از الزامی شدن ارائه گواهی عدم اعتیاد و سوء پیشینه برای رشته شنوایی شناسی و تغذیه و رژیم درمانی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور خبر داد.