مناسک حج تمتع
مناسک حج تمتع

تصویر حضور حجاج در غار حرا را نشان می دهد. حج اکبر،حج واجب یا حج تمتع یکی ازمهم ترین فروع دین اسلام است. مسلمانان با داشتن شرایطی مکلف اند در دهه اول ماه ذی الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان رفته ومجموعه ای از اعمال نیایشی را به جاآورند.

تصویر حضور حجاج در غار حرا را نشان می دهد. حج اکبر،حج واجب یا حج تمتع یکی ازمهم ترین فروع دین اسلام است. مسلمانان با داشتن شرایطی مکلف اند در دهه اول ماه ذی الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان رفته ومجموعه ای از اعمال نیایشی را به جاآورند.

Muslim pilgrims pray near Kaaba at the Grand mosque in Mecca. REUTERS/Ahmed Jadallah.

Muslim pilgrims circle the Kaaba at the Grand Mosque in Mecca. REUTERS/Ahmed Jadallah

Muslim pilgrims pray near Kaaba at the Grand mosque in Mecca. REUTERS/Ahmed Jadallah

A pilgrim prays at Mount Al-Noor. REUTERS/Ahmed Jadallah

Muslim pilgrims visit the Hera cave, where Muslims believe Prophet Mohammad received the first words of the Koran through Gabriel, at the top of Mount Al-Noor. REUTERS/Ahmed Jadallah

A Muslim pilgrim prays near the Kaaba at the Grand mosque in Mecca, Saudi Arabia. REUTERS/Ahmed Jadallah