مدیرکل حراست دانشگاه پیام نور کشور تغییر کرد
مدیرکل حراست دانشگاه پیام نور کشور تغییر کرد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور، مشاور رئیس و سرپرست دفتر مرکزی حراست دانشگاه پیام نور منصوب شد.

گروه دانشگاهطی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور، مشاور رئیس و سرپرست دفتر مرکزی حراست دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری «یوپنا»، دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی شاهپور نیکبخت شیبانی را به عنوان مشاور رئیس و سرپرست دفتر مرکزی حراست این دانشگاه منصوب کرد.

گفتنی است؛ پیش از این گلستانیان مدیر قبلی دفتر مرکزی حراست دانشگاه پیام نور بود که از سوی دکتر رستمی ابوسعیدی از زحمات وی تقدیر به عمل آمد.