اروپا و آمریکا در چنگال ناسیونالیسم
اروپا و آمریکا در چنگال ناسیونالیسم

گروه سیاسی_ ناسیونالیسم یا ملی گرایی به عنوان یک جریان فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که کاربرد بیشتری در احزاب دست راستی دارد، سعی می کند با نفوذ سیاسی و به دست گرفتن قدرت کشور در راه ارتقای اساسی باورها، آرمان ها، تاریخ، هویت حقوق و منافع ملی گام بردارد. دال مرکزی گفتمان ناسونالیسم منافع […]

گروه سیاسی_ ناسیونالیسم یا ملی گرایی به عنوان یک جریان فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که کاربرد بیشتری در احزاب دست راستی دارد، سعی می کند با نفوذ سیاسی و به دست گرفتن قدرت کشور در راه ارتقای اساسی باورها، آرمان ها، تاریخ، هویت حقوق و منافع ملی گام بردارد. دال مرکزی گفتمان ناسونالیسم منافع ملی است.

Image result

به گزارش خبرگزاری یوپنا، به نظر می رسد ناسیونالیسم در دنیای جدید یک پارادوکس اساسی است؛ چون در دنیای جدید از انترناسیونالیسم یا جهان وطنی و یکی بودن همه کشورها و از بین رفتن همه مرزها صحبت می شود.

ولی طبق شواهد موجود پدیده ای که هر روز شاهد گسترش آن بخصوص در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستیم رشد ملی گرایی و گسترش شعارهای ناسیونالیستی در جهان می باشد. جریانات دست راستی که تمایلات زیادی به ناسیونالیسم دارند، به شدت در حال افزایش هستند.

چن ماه قبل در انتخابات ریاست جمهوری اتریش یکی از احزاب ناسیونالیسم با اختلاف ناچیزی به رقیب میانه روی خود باخت.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشانه دیگری از رشد ناسیونالیسم می باشد، در واقع این خروج پیروزی ملی گراها و احزاب دست راستی و هم نشانه ای از اهمیت دادن به مرزهای جغرافیایی و اعتقاد به منافع ملی بود.

پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز فرضیه رشد ملی گرایی را تقویت می کند. در واقع می توان به این صورت بیان کرد که ترامپ با شعارهای ملی گرایی که خواهان عظمت آمریکا می باشد به پیروزی رسید. و در این جنبشی که به راه انداخته است نژادپرستی و تبعیضات ملی و مذهبی به شدت موج می زند. تشابهی ناسیونالیستی بین نگرش ترامپ و هیتلر نسبت به اوضاع اقتصادی کشورشان وجود دارد. هیتلر اعتقاد داشت یهودیان عامل بدبختی کشورشان بودند و ترامپ بر این نکته تاکید دارد که بخشی از نابسمانی اقتصادی و ناامنی آمریکا به مسئله مهاجران بر می گردد.

همچنین ترامپ در زمینه اقتصادی به ناسیونالیسم اقتصادی باور دارد که این امر باعث می شود تجارت جهانی با آشفتگی هایی مواجه شود و این نگرش با جهانی شدن اقتصاد مغایرت های اساسی دارد.

در فرانسه نیز احزاب ملی گرا در حال فعالیت برای انتخابات ریاست جمهوری می باشند. به نظر می رسد در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی رقیب اصلی حزب سوسیالیست و کاندید این حزب فرانسوا اورلاند باشد. جبهه ملی فرانسه با شعارهای ملی گرایی پایگاه عمومی مناسبی برای خود کسب کرده، که همین امر باعث شده که هشدارهای اساسی نسبت به افزایش محبوبیت این حزب در فرانسه داده شود. سیاست هایی که جبهه ملی از آن پشتیبانی می کند ترویج ناسیونالیسم افراطی، اشاعه سیاست های ضد مهاجرتی می باشد.

به طور کلی می توان بیان کرد که رشد اندیشه های ملی گرایی می تواند برای اینده بشریت خطرناک باشد، دلایلی که چنین نگرش هاییی را به وجود می آورد متفاوند برخی از این دلایل به این شرح می باشند: حوادث تروریستی که در بسیاری از مناطق اروپا به وجود آمده، باعث شده تا مردم و سیاسون نسبت به مهاجرین نگرش منفی پیدا کنند و برای رهایی و محدودیت مهاجرین به شعارهای ملی گرایی رو بیاورند که از یک طرف مردم احساس انسجام و هویت بیشتری کنند و از طرف دیگر سیاسیون از طریق شعارهای ناسیونالیستی، احساسات مردم را به نفع خود سوق دهند. یکی دیگر از علت های رشد ناسیونالیستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی ناامیدی و خشم مردم این کشورها از دولت وقت که وعده حل مسائل اقتصادی و بیکاری را داده است.