کاسبی میلیونی با دربی!
کاسبی میلیونی با دربی!

کاریکاتور – «درآمد ۴۱ میلیونی کمیته انضباطی از خاطیان دربی ۸۴» سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است.  

کاریکاتور – «درآمد ۴۱ میلیونی کمیته انضباطی از خاطیان دربی ۸۴» سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است.