حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه های خارجی برای سمینارها و همکارهای بین‌المللی وارد کشور شدند همچنین د انشگاه ها با حدود ۵۲۰ الی ۵۳۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور همکاری داشته اند.

دانشگاه های تهران، پیام نور ، فردوسی مشهد، امام خمینی (ره)، قم ، کاشان، تربیت مدرس، شهید بهشتی و صنعتی امیرکبیر در حال حاضر دانشگاه هایی هستند که به ترتیب بیشترین دانشجوی خارجی را دارند.

به گزارش یوپنا، ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه‌های معتبر در جهان در گرو تعامل بیشتر آنها با دیگر دانشگاه‌های معتبر در جهان و تبادل علمی با آنهاست برهمین اساس وزارت علوم یکی از برنامه ها و اولویت های خود را بین المللی سازی دانشگاه ها قرار داده است.

یکی از شاخص های بین المللی شدن، جذب دانشجوی خارجی است. در حال حاضر معیار این شاخص بین المللی، اختصاص ۱۵ درصد ظرفیت دانشگاه به دانشجویان خارجی است. برهمین اساس دانشگاه هایی که بیشترین دانشجوی خارجی را جذب کرده اند معرفی شده اند که اسامی آنها به ترتیب به شرح زیر است :

 دانشگاهی که به ترتیب بیشترین دانشجوی خارجی را دارند

دانشگاه تهران ۲۴۶۳
دانشگاه پیام نور ۱۶۲۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۶۸
دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین ۱۱۸۳
دانشگاه قم ۶۲۷
دانشگاه کاشان ۴۸۵
دانشگاه تربیت مدرس ۲۹۴
دانشگاه شهید بهشتی ۲۴۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۴

تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در چهار چوب نظام علمی کشور سال ۹۵

دانشگاه های دولتی +پیام نور در خارج از کشور ۲۲۷۷۷
دانشگاه آزاد ۸۲۶۹ (داخل و خارج)
دانشگاه المصطفی ۱۸۲۵۰ (داخل و خارج)
وزارت بهداشت ۲۱۱۴(بورسه و آزاد)
جمع کل ۵۱۴۱۰

سه دانشگاهی که بیشترین استاد مدعو خارجی را داشتند به ترتیب دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی بودند و همچنین دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علوم پایه زنجان، خوارزمی، مرکز دانش های بنیادی بیشترین همکاری را با اساتید مدعو داشتند.

 حدود دو هزار و ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه های خارجی برای سمینارها و همکارهای بین‌المللی وارد کشور شدند همچنین د انشگاه ها با حدود ۵۲۰ الی ۵۳۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور همکاری داشته اند.

به گزارش یوپنا، این تعداد شامل کسانی می شود که در خود ایران تحصیل می کنند در حالی که به طور مثال پیام نور خود با داشتن ۶۴ دفتر و نمایندگی در سراسر جهان خود راسا اقدام به پذیرش دانشجو می کند و فقط دانشگاه پیام نور مرکز افغانستان خود بیش از ۵ هزار دانشجو دارد.