دومین روز جلسه بررسی رای اعتماد کابینه دوم حسن روحانی شروع شد. روز گذشته کلیات کابینه و صلاحیت دو وزیر آموزش و پرورش و ارتباطات بررسی شد.

جلسه دو شیفته روز گذشته که حدود ۱۰ ساعت بع طول انجامید، بدون رای گیری بود. چون بر اساس اصلاحیه قانون، رای اعتماد وزرا به صورت یک جا و در انتهای بررسی صلاحیت همه وزیران انجام‌می شود.

جلسه روز سه شنبه پس از نطق مخالفان اول وزیر اطلاعات به پایان رسید و امروز جلسه با نطق عزیز اکبریان به عنوان موافق اول محمود علوی آغاز شد.