دیدار تاریخی رهبران دو کره
دیدار تاریخی رهبران دو کره

منبع: رویترز

منبع: رویترز