طی حکمی دکتر رضا مختاری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تیران را به سمت مدیر کل حوزه و امور پارلمانی سازمان شهرداریها و دهیاریها وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی حکمی دکتر رضا مختاری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تیران را به سمت مدیر کل حوزه و امور پارلمانی سازمان شهرداریها و دهیاریها وزارت کشور منصوب کرد.

 

http://isfahan.pnu.ac.ir/Portal/picture/?1403409/1