بازدید وزیر فرهنگ و معاون وزیر علوم و ریاست دانشگاه از غرفه دانشگاه پیام نور در نمایشگاه بین المللی قران
بازدید وزیر فرهنگ و معاون وزیر علوم و ریاست دانشگاه از غرفه دانشگاه پیام نور در نمایشگاه بین المللی قران