گزارش تصویری:مراسم بدرقه کاروان دانشجویی اعزامی به یونیورسیاد ایتالیا
گزارش تصویری:مراسم بدرقه کاروان دانشجویی اعزامی به یونیورسیاد ایتالیا