انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مازندران به عنوان رئیس هیأت ورزش دانشگاه های استان
انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مازندران به عنوان رئیس هیأت ورزش دانشگاه های استان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مازندران،به عنوان رئیس هیأت ورزش دانشگاه های استان مازندران انتخاب شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مازندران،به عنوان رئیس هیأت ورزش دانشگاه های استان مازندران انتخاب شد

به گزارش یوپنا، جلسه مجمع ورزش دانشگاه های استان مازندران با حضور نماینده فدراسیون ملی و اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.
در این انتخابات که دکتر محمد تقی خورند از دانشگاه مازندران و دکتر حسین ذبیحی از دانشگاه پیام نور استان مازندران کاندید بودند، پس از فرایند رای‌گیری دکتر ذبیحی مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیات این استان انتخاب شد.