انتصاب سرپرست جدید دانشگاه پیام نور تهران شمال
انتصاب سرپرست جدید دانشگاه پیام نور تهران شمال

با حضور دکتر بخشی خانیکی؛ رئیس استان تهران سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر  زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر محمودرضا کی منش، به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال منصوب شد.

مراسم معارفه وی با حضور رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار شد