مدیرکل جدید مالی دانشگاه پیام نور معارفه شد
مدیرکل جدید مالی دانشگاه پیام نور معارفه شد

دکتر علی اصغر عیوضی حشمت به عنوان سرپرست جدید اداره مالی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر علی اصغر عیوضی حشمت به عنوان سرپرست جدید اداره مالی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

علی اصغر عیوضی حشمت مدیر مالی پیام نور استان قم، مسول نظارت و ارزیابی استان قم، معاون مدیرکل مالی سازمان مرکزی را در سوابق مدیریتی خود دارد

لازم به ذکر پیش از دکتر عیوضی، معراجعلی عین آبادی مدیرکل مالی دانشگاه پیام نور بود که بازنشسته شد.