دکتر ظفری مدیرکل پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت شد
دکتر ظفری مدیرکل پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت شد

سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حکمی، نصرت اله ظفری را به سمت مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای نصرت الله ظفری

با عنايت به تعهد و تجربيات ارزشمند جنابعالي در حوزه پشتيباني و امور رفاهی به موجب اين ابلاغ به عنوان مدير كل امور پشتيباني و رفاهي منصوب مي شويد. اميد است با همكاري و هماهنگي و تعامل با كليه مديران حوزه معاونت و ديگر معاونتهای ستادی و معاونتهای توسعه مديريت و منابع دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و سازمانهاي وابسته در جهت تحقق اهداف زير اقدام نمائيد:

– طراحي و اجراي دقيق پروژه ها و اقدام ها در چارچوب برنامه هاي وزارتي و معاونت متبوع

– حمايت و پشتيباني مناسب از برنامه هاي كليه معاونتهاي ستادي

– بهبود امور رفاهي كاركنان

– توسعه و بهبود خدمات پشتيباني

– ساماندهي و توسعه برنامه هاي ورزشي كاركنان در ستاد و دانشگاههاي علوم پزشكي

– هماهنگي و تعامل با دانشگاههاي علوم پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي عملياتي آنها

بديهي است، كليه مديران و مشاوران حوزه معاونت در راستاي دستيابي به اهداف مذكور همكاري هاي لازم را با جنابعالي خواهند نمود. توفيق شما را از درگاه ايزد منان خواستارم .

 

لازم به ذکر است که وی پيش از اين معاونت مركز بودجه وزارت بهداشت را بر عهده داشت.