ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نوربه مرتبه استادی، دانشیاری و استادیاری اعلام شد
ارتقاهای جدید اعضای علمی دانشگاه پیام نوربه مرتبه استادی، دانشیاری و استادیاری اعلام شد

دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور گفت: ۳ عضو علمی به مرتبه استادی، ۶ عضو علمی به مرتبه دانشیاری و ۱۶ عضو علمی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

  1. به گزارش یوپنا دکتر مرتضی محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای سه عضو علمی به مرتبه استادی، شش عضو علمی به مرتبه دانشیاری و شانزده عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در آخرین جلسه دوره هشتم هیات ممیزه ، آقایان؛ دکتر حمید سعیدیان عضو هیات علمی مرکز کرج در رشته شیمی آلی و  دکتر سیدعلی علم الهدی عضو هیات علمی مرکز تهران در رشته فلسفه و کلام اسلامی و  خانم دکتر بلقیس روشن عضو هیات علمی مرکز تهران در رشته زبان شناسی همگانی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی؛ خانم دکتر شهره حسن پور عضو هیات علمی مرکز کرج در رشته زمین شناسی، آقای  دکتر سیدرضا میرمهدی عضو هیات علمی مرکز گلپایگان در رشته روانشناسی،  خانم  دکتر زهره لطیفی عضو هیات علمی مرکز اصفهان در رشته روانشناسی، خانم  دکتر مهرآنا کوهی دهکردی عضو هیات علمی مرکز اصفهان در رشته اصلاح نباتات، آقای  دکتر علی توسلی عضو هیات علمی مرکز کرج در رشته مهندسی مکانیک و آقای  دکتر علیرضا میدانچی عضو هیات علمی مرکز همدان در رشته فیزیک هسته ای از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیات ممیزه همچنین افزود، در این جلسه شانزده عضو علمی با تایید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.