عضو علمی دانشگاه پیام نور مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان کشور شد
عضو علمی دانشگاه پیام نور مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان کشور شد

دکتر مجید صفاری نیا عضو علمی دانشگاه پیام نور با حکم رئیس سازمان امور دانشجویی به عنوان مدیرکل جدید دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان منصوب شد.

به گزارش یوپنا طی حکمی از سوی دکتر صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویی، دکتر مجید صفاری نیا عضو علمی دانشگاه پیام نور و مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور به عنوان مدیرکل جدید دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان کشور منصوب شد.

دکتر صفاری نیا سابقه اجرایی خدمت به عنوان مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور، رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور، سرپرست حوزه هنری سازمان بهزیستی و ریاست انجمن روان شناسی اجتماعی ایران را به مدت چهار دوره در کارنامه خود دارد.