کسب کرسی جهانی توسط عضو علمی دانشگاه پیام نور در ورزش سه گانه
کسب کرسی جهانی توسط عضو علمی دانشگاه پیام نور در ورزش سه گانه

عضو علمی دانشگاه پیام نور در کنگره جهانی ترای اتلون (ورزش سه گانه) با کسب اکثریت آرا به یک کرسی جهانی رسید.

به گزارش یوپنا، مهدی گودرزی رئیس فدراسیون ترای اتلون (ورزش سه گانه) و عضو علمی دانشگاه پیام نور در کمیته اعتبارنامه ترای اتلون جهانی انتخاب شد که این موفقیت در جریان کنگره انتخاباتی سال ٢٠٢٠ و با حداکثر آرا اعضایی از ١٧٤ کشور جهان محقق شد.

این دستاورد ملی با همکاری مستقیم مسئولین ارشد ورزش و امور بین الملل کشور به دلیل حساسیت و اهمیت این کمیته جهانی حاصل گردید.

کمیته اعتبار نامه مسئولیت بررسی اسناد، مدارک و سوابق فدراسیون‌های عضو را جهت تأیید اعتبار برای حضور در کنگره و تداوم عضویت در ترای اتلون جهانی به عهده دارد که به طور مستقیم با هیئت اجرایی و دبیرکل جهانی در طول سال و در زمان برگزاری کنگره‌ها همکاری دارند و به سبب ایجاد و گسترش ارتباطات مؤثر با اعضا، برای تداوم و توسعه کرسی‌های بین المللی آتی ایران و سایر کشورهای جهان مهم و تعیین کننده می‌باشد.