نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو منصوب شد
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو منصوب شد

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو منصوب شد.

دکتر «احمد پاکتچی» به پیشنهاد منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با موافقت و حکم رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد – یونسکو منصوب شد.