دو مدیرکل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ابقا شدند
دو مدیرکل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ابقا شدند

مدیرکل روابط عمومی و مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نوربه مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا شدند.

به گزارش یوپنا طی احکامی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور امیر حسین بهروز مدیرکل روابط عمومی و رامین صادقیان مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه در سمت خود ابقا شدند.