راه اندازی اولین پژوهشکده گوهرشناسی کشور در دانشگاه پیام نور
راه اندازی اولین پژوهشکده گوهرشناسی کشور در دانشگاه پیام نور

اولین پژوهشکده آکادمیک گوهرشناسی کشور در حوزه سنگ های قیمتی و جواهرات در دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

به گزارش یوپنا دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در مراسم معارفه شورای سیاست گذاری پژوهشکده گوهر شناسی اظهار داشت: در ادامه سیاست های دانشگاه برای توجه به حوزه پژوهشی و رویکرد دانشگاه در تاسیس پژوهشکده های تخصصی بنا بر توانایی ها و پتانسیل های دانشگاه از جنبه برخورداری و کثرت اساتید توانمند در حوزه زمین شناسی و رشته های مرتبط با آن، دستگاهها و تجهیزات پیشرفته و گسترش داشگاه در وسعت ملی، شاهد راه اندازی رسمی شورای سیاست گذاری پژوهشکده گوهر شناسی به عنوان اولین مجموعه اکادمیک با رویکرد علمی و پژوهشی در حوزه سنگ های قیمتی و جواهرات هستیم.

دکتر کریمی با تاکید بر پتانسیل کشور در زمینه سنگهای گرانقمیت و گوهرهای قیمتی، ادامه داد: دانشگاه پیام نور با توجه به گستردگی این پتانسیل و ظرفیت را دارد که در همه استان های کشور اساتید و دانشجویان گروه زمین شناسی به این پژوهشکده کمک کند و این گروه ها به صورت متنوع با تخصص های مرتبط و توانمندی بالقوه در سراسر استان ها وجود دارند.

وی در پایان نیز از افتتاح پژوهشکده نهال و بذر در آینده نزدیک خبر داد.