ارتقای ۲۷ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه استادیاری
ارتقای ۲۷ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به مرتبه استادیاری

دکتر مرتضی محسنی از ارتقای ۲۷ تن از اعضای علمی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری خبر داد.

به گزارش یوپنا، دبیر هیات ممیزه با عنوان اینکه در اولین جلسه با اعضای جدید در دوره جدید هیات ممیزه، ۲۷ تن از اعضای علمی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند ، افزود: در این جلسه همچنین روسا و اعضای کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه تعیین شدند.