سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور رونمایی شد
سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور رونمایی شد

سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور در حاشیه جلسه هیات رئیسه در سازمان مرکزی رونمایی شد.

به گزارش یوپنا، دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور در این جلسه با عنوان اینکه راه اندازی این سامانه، گامی بسیار مهم و ماندگار است، افزود: برند دانشگاه پیام نور بستر الکترونیکی است و از همین جهت جای خالی رسیدگی به مسائل فرهنگی و ورزشی دانشگاه بر این بستر احساس می شد و این سامانه در زمینه هماهنگی، شفافیت، مستندسازی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی بسیار راهگشاست.

وی سامانه جامع فرهنگی دانشگاه پیام نور را همراستا با سامانه آموزشی گلستان دانست و اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه پیام نور باید بتوانند با فراغ بال همانطور که مسائل آموزشی خود را بر بستر الکترونیکی پیگیری می کنند، فعالیت ها و فرایندهای اداری فرهنگی خود را نیز از طریق این سامانه انجام دهند.

دکتر زمانی اظهار داشت: این سامانه در بدو شروع ممکن است با چالش هایی همراه باشد اما می توان با اجرای فعالیت ها از طریق این سامانه و دریافت نظرات دانشجویان، کاستی ها و چالش ها را به فرصت تبدیل کرد.