بخش سوم: توسعه قطب علمی آموزش باز و از دور برای تحقق شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت
بخش سوم: توسعه قطب علمی آموزش باز و از دور برای تحقق شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت

بخش سوم