برای نخستین بار در دانشگاه پیام نور؛ دانش آموخته رشته روانشناسی موفق به کسب دریافت جایزه دکترسیاسی انجمن روانشناسی ایران شد
برای نخستین بار در دانشگاه پیام نور؛ دانش آموخته رشته روانشناسی موفق به کسب دریافت جایزه دکترسیاسی انجمن روانشناسی ایران شد

دانش آموخته رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور موفق به کسب دریافت جایزه دکترسیاسی انجمن روانشناسی ایران شد

به گزارش یوپنا دکتررقیه محمدی قره قوزلو دانش آموخته رشته روانشناسی مرکز تحصیلات تکمیلی  دانشگاه پیام نور با ارائه پایان نامه مقطع دکترای خود موفق به دریافت جایزه دکترسیاسی انجمن روانشناسی ایران شد.

گفتنی است، دکتررقیه محمدی قره قوزلو پایان نامه خود را با همکاری دکتر احمدعلی پورودکتر جوانمرد به عنوان استاد راهنما همچنین  دکتر زارع به عنوان استاد مشاور خود به پایان رسانیده است ،ودرحال حاضر محقق پسا دکتری دکتر علی پوراست .